Aanmelding, intake en advies

U dient een verwijsbrief van uw huisarts in uw bezit te hebben en kunt zich vervolgens via het formulier aanmelden. Na uw aanmelding wordt  zo snel mogelijk telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens een korte telefonische screening (deze is gratis) bespreken wij uw aanmeldklachten en kijken wij of behandeling bij ons geïndiceerd lijkt. Tijdens dit telefonisch gesprek wordt ook afspraak gemaakt voor een intakegesprek van 90 minuten.

Gedurende de intakegesprek maken wij nader kennis met elkaar, staan wij stil bij uw klachten en uw doelen en vormen wij een hypothese over ontstaan van uw klachten. Eventuele psychiatrische diagnose wordt gesteld. In veel gevallen is één intakegesprek voldoende om tot advies te kunnen overgaan. Soms is het echter nodig om een verlengde intake te doen en een extra gesprek in te plannen. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Tijdens adviesgesprek wordt stilgestaan bij de kernsamenvatting van hetgeen wat speelt. Wij bespreken diagnose en behandeladvies en nemen de tijd om te praten over het behandelvoorstel/coachingstraject. Het adviesgesprek duurt 60 minuten.

Mocht u na het adviesgesprek toch besluiten om niet in behandeling te komen bij ons, dan worden de kosten van de intakeprocedure in rekening gebracht. Deze kosten zijn declarabel, dus u kunt de nota zelf indienen bij uw verzekeraar. Hetzelfde geldt voor wanneer wij tot conclusie komen dat traject om inhoudelijke redenen niet geïndiceerd is.

Informeer per email naar de aanmeldingswachttijd.

Aanmeldformulier

  Tarieven en vergoeding

  Let op: op alle behandelingen en/of andere afspraken zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

  Psychotherapiepraktijk Keuze heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Deze keuze is bewust gemaakt onder andere omdat ik graag mijn vrijheid in handelen behoud en daarbij ook uw privacy respecteer.  Dit betekent dat de factuur aan u gestuurd wordt en u deze vervolgens zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Zie voor uitgebreide informatie https://contractvrijepsycholoog.nl/.

  Psychotherapiepraktijk Keuze hanteert door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanbevolen tarieven. Wanneer uw polis geen volledige dekking biedt, betekent het voor u dat u het verschil tussen NZa tarief en door de verzekeraar vergoedde bedrag zelf bijbetaalt.

  Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding?
  Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar dient u een verwijsbrief van de huisarts te hebben. Deze dient aan een aantal eisen te voldoen:

  1. naam en AGB-code huisarts
  2. datum verwijsbrief (moet voor de intakegesprek zijn afgegeven)
  3. vermoeden van diagnose
  4. een korte beschrijving van de klachten

  U kunt uw huisarts verzoeken om verwijsbrief toe te sturen via Zorgdomein, dan hoeft u geen verwijzing op papier mee te nemen. Voor behandeling bij Keuze dient u in de meeste gevallen verwijzing te hebben voor de specialistische ggz.

  Hoeveel wordt er vergoed?

  SGGZ behandelingen worden vanuit uw basispolis vergoed. Houd er rekening mee dat u vanaf 2022 altijd eigen risico dient te betalen. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen

  Wat betreft de hoogte van de vergoeding van uw behandeling bij Keuze is het van belang welke polis u heeft afgesloten.

  Budgetpolis
  De budgetpolis is een zuivere naturapolis. Deze kost minder, maar u krijgt daarmee in veel gevallen uitsluitend behandelingen vergoed van psychotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Bij sommige budgetpolissen is een zeer beperkte vergoeding mogelijk van niet gecontracteerde behandelaren. In de meeste gevallen wordt uw behandeling echter niet vergoed.

  Naturapolis
  uw behandeling wordt gedeeltelijk vergoed: doorgaans 60% tot 80% van het ‘marktconforme tarief`. Dat is het gemiddelde tarief dat de verzekeraar hanteert voor gecontracteerde zorg. Dat bedrag kan dus onderling verschillen per verzekeraar. De kosten van psychotherapie door een niet-gecontracteerde psychotherapeut kunnen in het geval van een naturapolis fors oplopen. Ondanks de benaming is de naturapolis vaak een mengeling van zorg in natura en zorg op basis van restitutie (voor niet-gecontracteerde zorg).

  Restitutiepolis
  De restitutiepolis is vaak iets duurder is dan een naturapolis maar hiermee kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Een niet- gecontracteerde psychotherapeut wordt ofwel volledig of voor 100% van markconforme dus gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed.

  Ik adviseer u altijd om voor uw aanmelding en intake te informeren naar de voorwaarden van uw polis. In mijn kwaliteitsstatuut vindt u de nodige codes mocht verzekeraar er om vragen.

  Specialistische GGZ Zorg

  Wanneer er sprake is van een psychiatrische diagnose volgens DSM-5 wordt uw behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering conform door uw aangesloten polis.

  Psychotherapiepraktijk Keuze werkt zonder contracten met verzekeraar en hanteert door de Nederlandse Zorgautoriteit aanbevolen tarieven. Sinds januari 2022 wordt de zorg vergoed vanuit Zorgprestatie model. Lees voor meer informatie www.zorgprestatiemodel.nl.

  Voor behandeling binnen psychotherapiepraktijk Keuze zijn de volgende tarieven relevant:

  NZa-tarieven psychotherapeut in kwaliteitsstatuut sectie II

  Consult Diagnostiek ( intake) 90 minuten: € 280,84

  Consult Diagnostiek 60 minuten: € 187,62

  Consult Behandeling 60 minuten: € 166,13

  Aan het einde van elke behandelmaand krijgt u een digitale nota toegestuurd. Deze kunt u zelf declareren bij uw verzekeraar. Let op, omdat wij contractvrij werken gaat uw verzekeraar naar u uitbetalen conform uw polisvoorwaarden. U dient vervolgens zelf de volledige nota te vergoeden aan ons.

  Wij werken met vooraf geplande aanvangs- en eindtijden van consulten die wij vooraf vastleggen in de agenda. De duur van een consult bepaalt het tarief. Wij gaan uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde vanwege eventuele korte oponthoud of een andere reden.

  Volgens de richtlijnen van de Zorgprestatiemodel dient voor elke behandeltraject zorgtype te worden bepaald. Lees meer op www.zorgprestatiemodel.nl. Zorgtype wordt gedurende de intakeprocedure door de behandelaar vastgesteld en komt ook op de factuur te staan. Zorgtype heeft echter geen invloed op de prijs van consulten.

  Onderstaande ggz-behandelingen worden niet vergoed:

  • aanpassingsstoornis’;
  • identiteitsproblemen;
  • werk- en relatieproblemen. Indien de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis vergoedt de basisverzekering de relatietherapie wel.
  • psychoanalyse.


  Behandeling binnen basiszorg:

  Maximumtarief NZa

  • Zorgpad Kort, 294 minuten € 504,71
  • Zorgpad Middel, 495 minuten € 856,34
  • Zorgpad Intensief, 750 minuten € 1.373,34
  • Zorgpad Chronisch, 750 minuten € 1.287,27
  • Onvolledig behandeltraject € 219,53

  Niet vergoede zorg
  Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Vraag hiernaar voor u in behandeling gaat!

  Onderstaande ggz-behandelingen worden niet vergoed:

  • aanpassingsstoornis’;
  • identiteitsproblemen;
  • werk- en relatieproblemen. Indien de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis vergoedt de basisverzekering de relatietherapie wel.
  • psychoanalyse.

  Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen worden door psychotherapiepraktijk Keuze via een zogenoemd overig product (ovp) bij u in rekening gebracht.

  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: € 105,25 per consult. Dit is het tarief dat wij hanteren. De duur van deze consult is 45 minuten plus 15 minuten indirecte tijd ( voorbereiding en verslaglegging). Indirecte tijd zoals het opstellen van behandelplan, opstellen van indicatie en dergelijke wordt ook doorberekend volgens dezelfde tarief. Ik maak met u vooraf afspraken over het aantal consulten en aantal minuten indirecte tijd. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

  Vergoeding (groeps) training
  In het geval dat de training onderdeel maakt van uw behandeling passend bij gestelde diagnose worden hiervoor standaard DBC tarieven in rekening gebracht ( de gebruikte minuten worden dan doorberekend in uw DBC). Mocht de training in het kader van OVP worden ingezet, dan geldt hier een OVP tarief voor,  dus 105,25 per sessie.

  Coaching

  Consulten in het kader van coaching kunnen worden ingezet wanneer er geen sprake is van psychiatrische diagnose en de hulpvraag heeft betrekking op zelfontwikkeling en zelfontplooiing. Contacten in het kader van coaching kosten 165 euro per uur (60 minuten directe tijd) en dienen telkens na het consult te worden betaald.

  Coachingskosten mogelijk aftrekbaar/vergoed
  In sommige gevallen zijn de kosten voor coaching aftrekbaar bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Afhankelijk van uw situatie kunt u ook eens bij je werkgever navragen of er een ‘potje’ is voor uw persoonlijke ontwikkeling. Mogelijk is een gedeeltelijke of gehele vergoeding van jouw traject mogelijk, bijvoorbeeld vanuit een coachbudget (of bijvoorbeeld voor re-integratie).

  No-show, te laat of niet afzeggen

  Vanwege de drukte in de zorg en de impact van de wachtlijsten, maar ook vanuit de redenen die te maken hebben met de gezonde praktijkvoering wordt niet verschijnen op geplande gesprekken in rekening gebracht. Sessies waarop u niet verschijnt en die niet tijdig afgezegd zijn (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u vergoeden. In geval van lichte klachten (mogelijk passend bij Covid-19) wordt overgegaan op ZOOM ( beeldbellen) en kan de sessie doorgaan. Ook wanneer er andere praktische zaken spelen kunnen wij zo nodig op beeldbellen overgaan zodat uw behandeling doorloopt. Ik kijk altijd met u mee naar wat mogelijk is in geval van overmacht.

  De kosten van te laat of niet afzeggen van een gepland gesprek bedragen 75 euro. U kunt een afspraak telefonisch, per whatsapp of per mail afzeggen. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

  In geval dat uw therapeut verhinderd is door ziekte of een andere calamiteit kunt u begrijpelijkerwijs geen aanspraak maken op vergoeding. Uiteraard proberen wij zo secure mogelijk met de planning en naleving ervan om te gaan.

  Aansprakelijkheid

  Psychotherapiepraktijk Keuze is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen tijdens of te relateren is aan een coachingsessie of consult. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.